Otamme mielellämme vastaan jäsenistömme odotuksia ja ideoita tulevien tapahtumien suunnitteluun. Uudet ideat ja ajatukset mahdollistaa odotusten mukaista toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

 

Yhdistyksen säännöt

SF-CARAVAN SUUPOHJA RY:N SÄÄNNÖT 1 (3) 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan....Suupohja ry...............................................................................
Yhdistyksen kotipaikka on.....Kauhajoki......................................................................................
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä 
liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  jäseninään  olevien  matkailuajoneuvon  käyttäjien  yhteisiä 
pyrkimyksiä  sekä  toimia  yhteistoiminnan  ylläpitäjänä  jäsentensä  ja  jäsentensä  perheitten  kesken. 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a)  pyrkii  kehittämään  toiminta-alueellaan  matkailuajoneuvon  turvallista,  taloudellista  ja 
tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,
b)  pyrkii  hankkimaan  jäsentensä  käyttöön  sopivia  matkailuajoneuvoalueita  sekä  vaikuttamaan 
sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,
c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita 
vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä
e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa  jäseniään paikallisella tasolla suhteissa 
päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja 
varainkeräyksiä  (harjoittaa  majoitus-  ja  ravitsemistoimintaa)  sekä  ottaa  vastaan  lahjoituksia  ja 
testamentteja.  Yhdistys  voi  myös  omistaa  toimintaansa  varten  tarpeellista  kiinteätä  ja  irtainta 
omaisuutta.
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys 
eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton 
jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei 
se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen  varsinaiseksi  jäseneksi  yhdistyksen  hallitus  voi  hyväksyä  henkilön,  joka  ilmoittaa 
haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.
Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan 
perheeseen kuuluva jäsen.
Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. 
2
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen  yhteisöjäseneksi  voidaan  hyväksyä  rekisteröity  yhdistys,  kunta,  osakeyhtiö, 
osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Ainaisjäseniä  ovat  sellaiset  varsinaiset  jäsenet,  jotka  ovat  maksaneet  20  vuoden  jäsenmaksun 
kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen 
henkilön.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka 
jäsenmaksuvelvoitteista  hän  haluaa  luopua.  Jäsenellä  on  oikeus  erota  yhdistyksestä  ilmoittamalla 
siitä  kirjallisesti  hallitukselle  tai  sen  puheenjohtajalle  tai  ilmoittamalla  eroamisesta  yhdistyksen 
kokouksessa.
Yhdistyksen  jäsen  voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä 
käyttäen.
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syyskokouksen 
määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun.
4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen  päätösvaltaa  käyttää  yhdistyksen  kokous.  Toimeenpanevana  elimenä  on  hallitus. 
Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen 
kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa 
julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, 
perhejäsenellä,  nuorisojäsenellä,  kunniapuheenjohtajalla,  kunniajäsenellä  ja  ainaisjäsenellä. 
Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi 
asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat  ratkaistaan  yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä.  Äänten  mennessä  tasan  ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
-  käsitellään  hallituksen  laatima  toimintakertomus,  tilit  ja  tilintarkastajan  lausunto  sekä  päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat,
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
- valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
- päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
- päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista, 
- valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat. 
3
5 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja 
ja 3 – 6 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan  sekä  keskuudestaan  tai  ulkopuoleltaan  yhdistyksen  sihteerin,  rahastonhoitajan 
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin. Lisäksi hallitus voi antaa
nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhdistyksen edustamiseen.
7§ T ILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa syyskokouksessa valittu tilintarkastaja, 
jonka  tulee  suorittaa  tehtävänsä  viimeistään  kaksikymmentä  (20)  päivää  ennen  kevätkokousta. 
Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on 
kannattanut  vähintään  kolme  neljäsosaa  (3/4)  äänestyksessä  annetuista  äänistä.  Ilmoitus 
muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen 
suostumusta.
9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään 
kuukauden  väliajoin  pidettävässä  peräkkäisessä  kokouksessa.  Kumpaisessakin  kokouksessa  tulee 
vähintään   kolme  neljäsosan  (3/4)  annetuista  äänistä  kannattaa  purkamista.  Jos  yhdistys  purkautuu, 
luovutetaan  sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä 
edistävälle  oikeuskelpoiselle  yhteisölle  purkautumisesta  päätettäessä  viimeisen  kokouksessa  tehdyn 
päätöksen mukaisesti.