Otamme mielellämme vastaan jäsenistömme odotuksia ja ideoita tulevien tapahtumien suunnitteluun. Uudet ideat ja ajatukset mahdollistaa odotusten mukaista toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

 

Sivu: 1(5)
Voimassaolevat säännöt: 22.11.2022 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Suupohja ry
Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoki
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään
näissä säännöissä nimitystä liitto.
Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään
yhdistelmää"SF-Caravan".
Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen
oikeus yhdistelmän "SF-Caravan" käyttämiseen nimessään päättyy.
Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään
tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms.,
joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se
yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen
tultua lainvoimaiseksi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan
leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia,
liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.
Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa
karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja,
näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
- järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa
koskevissa asioissa
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten
syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen
- tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa
jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri
yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa
saatuaan
- järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä
- harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta
omaisuutta.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-,
Sivu: 2(5)
kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava
aikomuksestaan yhdistykselle.
Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa
olevan jäsenmaksun.
Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn
jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous
kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta,
osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen
toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.
4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:
- erottaminen jäsenyydestä
- määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
- rahasakko
- julkinen varoitus
- varoitus
- huomautus
- jäsenpalveluiden epääminen
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on
erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää
niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista
vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen
oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus
jäseneltä.
6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä
määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:
1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen
saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa
Sivu: 3(5)
2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa.
3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle
4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan
ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta
5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on
asettanut tai antanut
7 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää
yhdistyksen hallitus.
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava
niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja
menettely.
Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta
maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka
jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muistutukset ja
varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen
kokouksessa. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen
pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle
ilmoituksella yhdistyksen netti- facebook sivuilla ja jäsenille
jaettavalla sähköpostilla, kirjeessä tai tiedotteella vähintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole
yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi
asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Sivu: 4(5)
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa.
Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai
teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan
käyttäminen on rajoitettua.
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa,
käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja
toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille,
3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
5. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille
maksettavista matka- ym. korvauksista
9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee
toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se
voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1)
kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee
sisällyttää kokouskutsuun.
9 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen
toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6)
jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja
sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää
kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen
suostuvat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi
katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen
vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden
päättävän vuosikokouksen päättyessä.
Sivu: 5(5)
10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.
Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhdistyksen
edustamiseen.
11 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on jätettävä tilit
tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajan
toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi.
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto
sekä annettava yhdistyksen kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomus on
toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä
(20) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös,
jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta
on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää
lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.
13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on
tehtävä kokouksessa, jossa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Viimeisessä kokouksessa on
tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien
varojen luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan
liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen
tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen
mukaisesti, mitä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.